Fontes Nissae - Prameny Nisy jsou recenzované periodikum, které vychází od roku 2000 a na jehož vydávání a podobě se od roku 2012 podílí osm regionálních institucí. Periodikum představuje odbornou publikační platformu zaměřenou na oblasti historie, památek a umění, přičemž pojítkem je především region, chápaný nikoli úzce na Liberecko a Jablonecko, ale s ohledem na záběr zainteresovaných institucí vnímaný volněji, jako celá oblast dnešního Libereckého kraje s logickými přesahy v rámci historických vazeb a souvislostí.

Vydavatelem periodika je Technická univerzita v Liberci, katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Na podobě Fontes Nissae se dále podílejí Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec.

Fontes Nissae vycházejí dvakrát ročně. Evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 21215.

Horní Řasnice, továrna vlněného zboží Heintschel a spol., naposledy „betonárka“. Areál byl roku 1902 zavlečkován spolu se stavbou místní trati z Frýdlantu do Jindřichovic pod Smrkem a pruského Slezska. Podnik nepřežil hospodářskou krizi třicátých let 20. století, roku 1938 bylo plánováno zbourání továrny, ke kterému však nedošlo. Mezi lety 1945 a 1950 tu podnik Severka šil pracovní oděvy. Následně zde působila betonárka, vyrábějící panely a železniční pražce v rámci podniku Železniční průmyslová stavební výroba. Po roce 1989 se zde vystřídalo několik firem s toutéž výrobní náplní. Betonárka fungovala ještě v roce 2007. V té době došlo k demolici větší části tkalcovny. Zbývající objekty byly zdemolovány roku 2014, zůstal pouze 45 metrů vysoký tovární komín a utilitárně upravená správní budova. Foto P. Freiwillig, 2015
FN 2016 1 míří do tisku,
vydání FN 2016 2 směřuje ke konci roku

Západní profi l sondy S06 v průběhu exkavace. Na snímku je patrná kamenná obruba vstupního otvoru a nálezový kontext uloženin. Ve střední části (pod měřítkem) lze pozorovat kovové artefakty, pod nimiž se v souvrství nachází stínový otisk dřevěného korýtka. Ve spodní části snímku je zřetelný vkop pro uložení dřevěného potrubí (na kresbě reprezentován stratigrafi ckou jednotkou SJ607) zahloubený do rostlého podloží, v němž je uložen vrtaný kmen (reprezentován stratigrafi ckou jednotkou SJ606). Foto a kresba Renata Tišerová, 2014
Nový Zámek – plán zámecké zahrady a návrh parkových úprav v bývalé oboře, J. Goldbach, kolem poloviny 19. století. SOA Litoměřice – pobočka Děčín, VS Česká Lípa – Nový zámek, sbírka plánů i. č. 332