Fontes Nissae – Prameny Nisy, vydávané dvakrát ročně paralelně v tištěné i online formě, představují odbornou publikační platformu zaměřenou na oblasti historie, památek a umění. Jedná se o recenzované periodikum, které vychází od roku 2000 a na jehož vydávání a podobě se od roku 2012 podílí osm paměťových institucí, jejichž pojítkem je region. Teritoriální horizont Fontes Nissae není vymezený jen úzce na Liberecko a Jablonecko, ale s ohledem na záběr zainteresovaných subjektů je vnímaný volněji, jako širší oblast dnešního Libereckého kraje s logickými přesahy v rámci historických vazeb a souvislostí.

Vydavatelem Fontes Nissae je Technická univerzita v Liberci, katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Na podobě periodika se dále podílejí Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec.

Fontes Nissae systematicky mapují historickou paměť regionu. Na prahu třetí dekády 21. století chtějí být moderním, odborným kulturně-historickým periodikem, které splňuje mezinárodní vědecké standardy a současně nabízí atraktivní výstupy přístupné i pro širší kulturní veřejnost. V době globalizace zůstává těžištěm periodika především lokální kontext a sledování vazeb, které do něj a z něj vycházejí. Periodikum již více než dvacet let funguje na principu synergie paměťových institucí, které se snaží propojovat pozitivní energií, a to i v oblastech, kde si tyto jinak spřátelené instituce otevřeně či skrytě konkurují. Děje se tak proto, aby bylo možné koncentrovat a pravidelně publikovat aktuální výsledky vědeckého výzkumu zaměřeného na regionální kontext na nezávislé kritické platformě, zastřešené odbornými zkušenostmi a zázemím akademického prostředí.

Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 21215.